Meniu Închide

Transnistria: Rolul și impactul proiectelor pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii

Măsurile de consolidare a încrederii reprezintă un sistem de activități specifice menite să stimuleze dialogul politic și tehnic dintre Chișinău și Tiraspol, să faciliteze avansarea procesului de negocieri pentru reglementarea dosarului transnistrean, să contribuie la concilierea și apropierea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, să sporească nivelul de interacțiune între antreprenori și liber profesioniști, precum și să asiste dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă a localităților din Zona de Securitate și din regiunea transnistreană.

FOTO: Sandu Tarlev
FOTO: Sandu Tarlev

De regulă, promovarea activităților în cauză se manifestă prin implementarea unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, măsuri de protecție a persoanelor socialmente vulnerabile, precum și alte activități care urmăresc soluționarea problemelor stringente de dezvoltare și contribuie la asigurarea serviciilor publice esențiale.

Proiectele promovate în cadrul de referință urmăresc să promoveze contactele inter-umane și cooperarea între cele două maluri, fortificând încrederea și interesele comune în rândul populației, cu implicarea organizațiilor și experților de profil în procesul de identificare, proiectare și implementare a inițiativelor respective.

Calitatea de beneficiari direcți ai măsurilor de consolidare a încrederii este atribuită autorităților locale, organizațiilor societății civile, subiecților ce activează în sectorul privat și diverșilor actori comunitari.

Realizarea măsurilor de acest gen este posibilă datorită alocațiilor speciale prevăzute anual în legea bugetului de stat a Republicii Moldova și programelor periodice susținute de către  donatorii externi.

Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează de comitete de selectare special instituite în baza unor criterii de eligibilitate prestabilite (existența elementului de susținere a măsurilor de încredere, corespunderea cu domeniul tematic  propus, încadrarea în limitele bugetare ale programului finanțat) și urmare a cumulării unor punctaje de admisibilitate în temeiul următoarelor criterii generale: relevanța, rezultate și impact, gradul de fezabilitate, aportul la apropierea comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, gradul de includere a principiilor de dezvoltare locală bazate pe transparență, incluziune și abordare participativă în implementare, durabilitatea.

Mecanismul de selectare presupune existența unor proceduri transparente, competitive și participative.

Începând cu anul 2011, anual prin legea bugetului de stat a Republicii Moldova sunt aprobate alocații bugetare pentru activitățile de reintegrare a țării, valorificarea cărora are loc în corespundere cu procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.131 din 21.02.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării”.

Conform prevederilor actului normativ prenotat sunt considerate eligibile proiectele elaborate de către autoritățile publice locale și centrale și a căror activități contribuie la: a) consolidarea măsurilor de încredere între maluri; b) promovarea unor programe sau acțiuni de dezvoltare comunitară și parteneriat regional în Zona de Securitate și în localitățile din stînga Nistrului; c) renovarea și modernizarea instituțiilor sociale-cheie (educaționale, de asistență socială, medicale, sportive, cultural-artistice); d) îmbunătățirea infrastructurii locale; e) soluționarea celor mai stringente probleme de nivel local și regional; f) creșterea calității serviciilor publice și rentabilizarea acestora.

În perioada 2011-2015 au fost implementate 8 programe ale activităților de reintegrare a țării cu alocarea a circa 57 mln. lei și realizarea a 193 de proiecte/acțiuni de dezvoltare și modernizare a instituțiilor din sistemul educațional, reparație a drumurilor și clădirilor, reconstrucție a apeductelor, iluminare stradală, etc.

Merită de menționat faptul că pe parcursul anilor 2004-2015 cheltuielile pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării au constituit aproximativ 244 mln. lei, inclusiv, prin alocarea diferitelor ajutoare și compensări (pentru prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuții de asigurări sociale, impozitul funciar, diferențe de tarife la energia electrică și gaze naturale, recuperări parțiale a pierderilor suportate de producători agricoli).

Guvernul Republicii Moldova continuă să promoveze acțiuni pozitive în raport cu agenții economici din regiunea transnistreană întru a crea condiții avantajoase pentru desfășurarea activității comercial-externe și a restabili spațiul economic unic. De ex. a fost facilitată desfășurarea activităților economice pentru antreprenorii din regiune care nu au relații fiscale cu bugetul de stat al Republicii Moldova dar care sunt înregistrați la Camera Înregistrării de Stat (1954 – în prezent), prin anularea taxelor ecologice, drepturilor de import, TVA, accize, respectând condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către autoritățile constituționale. De asemenea, în contextul diminuării amenințărilor la adresa securității publice și evitării poluării mediului cu substanțe nocive, în perioada 2013-2016, cu suportul specialiștilor din cadrul  Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice din regiune au fost evacuate pentru amplasare în depozite specializate, peste 3000 obiecte radiologice. Exemple de acest gen sunt multiple.

În partea ce ține de asistența oferită de UE în domeniul de referință, reiterăm că în perioada anilor 2012-2014 a fost implementat Programul UE „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, prin care au fost finanțate proiecte însumând 13,1 mln. euro, ulterior, Guvernul RM și UE au semnat la 26.03.2014 un nou acord de finanțare pe un termen de 5 ani în valoare de 28 mln. euro. Prin intermediul acestui program au fost implementate mai multe acțiuni pozitive (de ex.: în perioada 2013-2014 peste 40 de proiecte de infrastructură socială au fost implementate și circa 30 de parteneriate între ONG-urile de pe ambele maluri au fost susținute, iar cel puțin 200 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de servicii de asistență mai bune și în rezultat și-au îmbunătățit abilitățile de management al afacerilor; pe parcursul anilor 2015-2016 31 de afaceri au fost create prin intermediul Programului de granturi pentru tineri, care timp de 14 luni vor beneficia de consultanță în dezvoltarea afacerilor generând 160 locuri noi de muncă, au fost susținute 10 parteneriate/platforme de interacțiune între entitățile de afaceri de pe ambele maluri).

Totodată, un rol relevant în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii îi revine Consiliului Europei, care realizează constant proiecte începând cu anul 2010 și a alocat circa 1,9 mln euro prin Planul de Acțiuni privind susținerea reformelor democratice în RM 2013-2016. Este de apreciat aportul susținut al Consiliului Europei prin realizarea unui șir de proiecte în domeniile ce vizează drepturile omului în locurile de detenție și în sfera socială, mass-media, societate civilă, educație incluzivă pentru persoanele cu dizabilități, etc, precum și prin implementarea programelor de activități comune cu implicarea actorilor relevanți de pe ambele maluri, care includ transferuri de expertiză, seminare tematice, instruiri, mese rotunde, evenimente sportive și culturale, orientate spre dezbaterea problemelor și provocărilor comune, preluarea experiențelor pozitive ale altor state în domeniile menționate mai sus.

În contextul priorităților existente la compartimentul reintegrarea țării și reglementarea problemei transnistrene, stipulate în Programul și Planul de acțiuni ale Guvernului 2016-2018, dar și în Agenda de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019, precum și reieșind din necesitatea eficientizării procesului de implementare a acestora cu valorificarea asistenței tehnice oferite de partenerii externi, se impune dezvoltarea unor platforme interactive de dialog cu organizațiile internaționale relevante și experții internaționali contractați de acestea pentru a obține opinii specializate compatibile cu onorarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin tratatele internaționale la care a aderat, cu luarea în considerare a bunelor practici ce pot fi preluate de la alte state, a necesității de a contribui la restabilirea încrederii între Chișinău și Tiraspol, de a depăși obstacolele existente între părțile conflictului și de a identifica soluții viabile la cele mai stringente probleme ale populației.

Asistența externă poate viza domenii de intervenție, precum:

  • contribuții cu asistența necesară și sugestiile de resort în procesul de elaborare și promovare a unui nou Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, care să contribuie la implementarea unor mecanisme pragmatice de monitorizare a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană și de asigurare a protecției acestora;
  • eforturi sincronizate între autoritățile RM-sector asociativ-organizații internaționale în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului în regiune, restabilirii drepturilor lezate unor persoane determinate și sporirii nivelului de protecție a apărătorilor drepturilor omului din regiune;
  • expertiză tehnică și recomandări de bune practici în măsură să ajute grupurile de lucru sectoriale în identificarea unor soluții la problemele actuale de pe agendă (ex.: deblocarea accesului fermierilor din r-nul Dubăsari la terenurile agricole amplasate după traseul Camenca-Tiraspol, eliminarea tuturor barierelor în calea liberei circulații între maluri, asigurarea funcționării normale a școlilor cu predare în grafia latină din regiune, mecanisme viabile de schimburi informaționale Chișinău-Tiraspol cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal, instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor rămași fără îngrijire părintească, etc.);
  • organizarea seminarelor, training-urilor și vizitelor de studii în vederea preluării bunilor practici în domeniile menționate.

La rândul lor, autoritățile de la Chișinău vor depune eforturi continue, prin elaborarea unor noi proiecte și inițiative în măsură să demonstreze deschiderea și voința politică de a soluționa problemele stringente și de a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, de a contribui la reglementarea definitivă a dosarului transnistrean și la restabilirea spațiilor unice ale Republicii Moldova.

Articol de Alin Gvidiani, șeful adjunct al Biroului pentru Reintegrare al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, publicat de Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.